Umowa publiczna (oferta) pomiędzy kupującym a sprzedającym

Opublikowany

черв. 17-е, 2024

Temat

podręcznik

Czas czytania

10 min

Blog
Author

Autor

StableProxy

Niniejsza umowa stanowi oficjalną i publiczną propozycję Sprzedawcy zawarcia umowy sprzedaży Towaru prezentowanego na stronie stableproxy.com. Ta umowa jest publiczna, tj. zgodnie z art. 633 Kodeksu cywilnego Ukrainy, jej warunki są takie same dla wszystkich nabywców niezależnie od ich statusu (osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca indywidualny) bez dawania preferencji jednemu nabywcy przed innym. Poprzez zawarcie niniejszej umowy kupujący w pełnym zakresie akceptuje warunki i procedurę składania zamówień, płatności za towary, dostawy towarów, zwrotu towarów, odpowiedzialności za niesumienne zamówienie i wszystkie inne warunki umowy. Umowa uważana jest za zawartą w momencie naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” na stronie składania zamówienia w sekcji „Koszyk” i otrzymania przez kupującego od sprzedawcy potwierdzenia zamówienia w formie elektronicznej.

1. Definicje terminów

1.1. Oferta publiczna (dalej jako "Oferta") - publiczna propozycja Sprzedawcy skierowana do nieokreślonego kręgu osób, zawarcie z Sprzedawcą umowy sprzedaży na odległość (dalej jako "Umowa") na warunkach zawartych w niniejszej Ofercie.

1.2. Towar lub Usługa – obiekt umowy stron, który został wybrany przez nabywcę na stronie sklepu internetowego i umieszczony w koszyku, lub już nabyty przez Nabywcę od Sprzedawcy na odległość.

1.3. Sklep internetowy – strona sprzedawcy pod adresem www.stableproxy.pl utworzona w celu zawarcia umów sprzedaży detalicznej i hurtowej na podstawie zapoznania się przez nabywcę z opisem towaru oferowanego przez sprzedawcę za pomocą Internetu.

1.4. Nabywca – osoba fizyczna pełnoletnia, która otrzymuje informacje od Sprzedawcy, składa zamówienie na zakup towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego dla celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, lub osoba prawna lub przedsiębiorca-indywidualny.

2. Przedmiot umowy

2.1. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać do własności Kupującego Towar, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić i przyjąć Towar na warunkach niniejszej Umowy.

2.2. Datą zawarcia Umowy-Oferty (akceptem oferty) i momentem pełnego i bezwarunkowego przyjęcia przez Kupującego warunków Umowy jest data wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia umieszczonego na stronie sklepu internetowego, pod warunkiem otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy potwierdzenia zamówienia w formie elektronicznej. W razie potrzeby, na życzenie Kupującego, Umowa może być zawarta w formie pisemnej.

3. Składanie Zamówień

3.1. Kupujący samodzielnie składa zamówienie w sklepie internetowym za pomocą formularza "Koszyk", lub składając zamówienie przez e-mail lub numer telefonu podany w sekcji kontakty

4. Kupujący zobowiązuje się:

4.1. Do momentu zawarcia Umowy zapoznać się z treścią Umowy, warunkami Umowy i cenami proponowanymi przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego.
4.2. Aby Sprzedawca mógł wykonać swoje zobowiązania wobec Kupującego, ostatni musi podać wszystkie dane niezbędne do jednoznacznej identyfikacji go jako Kupującego, a także wystarczające do dostarczenia Kupującemu zamówionego Towaru.

5. Zwracanie Towarów

5.1. Kupujący ma prawo zwracać Sprzedawcy towar właściwej jakości, jeśli towar nie zaspokoił go lub nie może nim korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Zwrot towaru właściwej jakości jest realizowany, jeśli nie był używany i jeśli...

5.2. Cena towaru jest refundowana przez przelew bankowy na konto Kupującego.

5.3. Zwrot towaru właściwej jakości do Sprzedawcy jest realizowany na koszt Kupującego i nie jest zwracany przez Sprzedawcę.

5.4. W przypadku wykrycia wad w Towarze w okresie gwarancyjnym, Kupujący osobiście, w sposób i w terminie określonym przez ustawodawstwo Ukrainy, ma prawo zgłosić do Sprzedawcy roszczenia określone przez prawo Ukrainy "O ochronie praw konsumentów". W przypadku zgłoszenia roszczeń o bezpłatne usunięcie wad, termin na ich usunięcie liczy się od daty otrzymania Towaru przez Sprzedawcę do swojej dyspozycji i fizycznego dostępu do takiego Towaru.

6. Odpowiedzialność

6.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu lub stronie trzeciej.

6.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, nieumyślne spełnienie zamówień i swoje obowiązki w przypadku podania przez Kupującego fałszywej lub błędnej informacji.

6.3. Sprzedawca i Kupujący ponoszą odpowiedzialność za wykonanie swoich zobowiązań zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy i postanowieniami niniejszej Umowy.

6.4. Sprzedawca lub Kupujący są zwolnieni od odpowiedzialności za pełne lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań, jeśli to niewykonanie jest następstwem siły wyższej. Strona, która nie może spełnić swoich obowiązków, niezwłocznie informuje o tym drugą Stronę.

7. Prywatność i ochrona danych osobowych.

7.1. Udostępniając swoje dane osobowe na stronie sklepu internetowego podczas rejestracji lub składania zamówienia, Kupujący wyraża Sprzedawcy swoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie, wykorzystanie (w tym przekazanie) swoich danych osobowych oraz na przeprowadzanie innych działań przewidzianych ukraińskim prawem o ochronie danych osobowych, bez ograniczenia okresu tej zgody.

7.2. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać informacji otrzymanych od Kupującego. Nie uważa się za naruszenie udostępnianie przez Sprzedawcę informacji kontrahentom i osobom trzecim działającym na podstawie umowy ze Sprzedawcą, w tym do wypełnienia zobowiązań wobec Kupującego, a także w przypadkach, gdy ujawnienie takich informacji jest wymagane przez obowiązujące prawo Ukrainy.

7.3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za utrzymanie swoich danych osobowych w aktualnym stanie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z nieaktualności informacji o Kupującym lub jej niezgodności z prawdą.

8. Inne warunki

8.1. Niniejsza umowa jest zawierana na terytorium Ukrainy i obowiązuje zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.

8.2. Wszelkie spory wynikające pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą rozstrzygane są poprzez negocjacje. W przypadku braku możliwości rozwiązania spornego zagadnienia poprzez porozumienie, Kupujący i/lub Sprzedawca mają prawo zwrócić się o rozwiązanie sporu do sądów zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.

8.3. Sprzedawca ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszej Umowy w sposób jednostronny, przewidziany w pkt. 5.2.1. Umowy. Ponadto, zmiany w Umowie mogą być wprowadzane za wzajemną zgodą Stron, zgodnie z obowiązującym prawem Ukrainy.

DANE SPRZEDAWCY:

FOP „Postolatij Maksym Jewhenowicz”

Konto odbiorcy

UA863052990000026008015102448

tel. (+380) 991450171

e-mail - [email protected]