Warunki świadczenia usług - StableProxy. Wszystkie szczegóły

Opublikowany

черв. 17-е, 2024

Temat

podręcznik

Czas czytania

10 min

Blog
Author

Autor

StableProxy

Data wejścia w życie 21 października 2021 r.

Twój dostęp do Usługi i jej korzystanie zależy od Twojej zgody i przestrzegania niniejszych Warunków. Warunki te stosują się do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp do Usługi https://stableproxy.pl lub jej używać. Będziemy nazywać użytkowników Usługi "użytkownikami", "Ty", "Twój" i podobne terminy. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usługi i/lub korzystasz z niej w imieniu podmiotu prawnego, powyższe warunki obowiązują podmiot prawny, Ty i podmiot prawny oświadczacie i gwarantujecie, że masz pełne uprawnienia do przyjęcia i przystąpienia do tych warunków i warunków, jak również Twoją zgodę na nie. Warunki te są obowiązkowe dla podmiotu prawnego.

Korzystając z Usługi lub używając jej, zgadzasz się przestrzegać tych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie masz pozwolenia na dostęp do Usługi.

Subskrypcje

Opłaty za niektóre części Usługi są wystawiane na podstawie subskrypcji ("Subskrypcja(e)"). Opłaty i dodatkowe warunki będą wyświetlane podczas subskrypcji Usługi; wszystkie takie warunki są zawarte jako część tych Warunków i warunków). Rachunek będzie wystawiany z góry na regularnej i okresowej podstawie ("Cykl rozliczeniowy"). Cykle rozliczeniowe są ustalane na miesięcznej lub rocznej podstawie, w zależności od typu planu subskrypcji, który wybierasz podczas zakupu subskrypcji.

 • Na koniec każdego cyklu płatności twoja Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na tych samych warunkach, chyba że anulujesz ją lub stableproxy.pl anuluje twoją Subskrypcję lub wstrzyma lub zaprzestaje działania twojego konta. Możesz anulować odnowienie subskrypcji na stronie zarządzania swoim kontem online lub skontaktować się z obsługą klienta pod adresem [email protected].
 • Do przetworzenia płatności za twoją Subskrypcję potrzebny jest ważny sposób płatności, w tym karta kredytowa. Obiecujesz dostarczyć stableproxy.pl dokładne i pełne informacje płatnicze, w tym pełne imię i nazwisko, adres, stan (województwo), kod pocztowy, numer telefonu i informacje o aktualnym sposobie płatności. Przesyłając takie informacje płatnicze, automatycznie zezwalasz stableproxy.pl na pobieranie wszystkich opłat abonamentowych, które są naliczane na twoim koncie, z jakichkolwiek takich narzędzi płatniczych.
 • Jeżeli z jakiegokolwiek powodu automatyczne wystawianie faktur nie nastąpi, stableproxy.pl wystawi Ci fakturę elektroniczną, w której będzie podane, że musisz ręcznie postępować w określonym terminie z pełną opłatą, zgodnie z okresem rozliczeniowym określonym w fakturze. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia działania jakiegokolwiek konta, dopóki płatność nie zostanie zakończona, lub do zamknięcia jakiegokolwiek konta z powodu problemów z powtórnym płaceniem lub jakiejkolwiek płatności, które stanowią Zakazane Zachowanie (jak opisano poniżej).

Zmiany opłat

stableproxy.pl według swojego uznania i w dowolnym momencie może zmienić koszt subskrypcji dla Subskrypcji. Każda zmiana opłaty abonamentowej staje się skuteczna na koniec bieżącego cyklu płatności.

stableproxy.pl zawiadomi Cię z wyprzedzeniem o jakichkolwiek zmianach w koszcie subskrypcji, aby dać Ci możliwość anulowania subskrypcji przed wejściem w życie takiej zmiany.

Twoje dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany opłaty abonamentowej oznacza Twoją zgodę na zapłatę zmienionej kwoty opłaty abonamentowej i Twoją dalszą zgodę na te Warunki.

Zwroty

stableproxy.pl oferuje bezpłatne zwroty za jakiekolwiek Subskrypcje, które zostały anulowane w ciągu 24 godzin od momentu początkowej transakcji płatniczej, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

Aktywna przepustowość subskrypcji musi być niższa niż 1 GB.

Liczba proxy używanych w subskrypcji nie może przekraczać 100.

Możesz uzyskać dostęp do korzystania z przepustowości i liczby używanych proxy z panelu sterowania stableproxy.pl pod adresem (Dashboard), a stableproxy.pl będzie określał według własnego uznania na podstawie takiej informacji, czy spełnione zostały warunki zwrotu.

stableproxy.pl może według swojego uznania odmówić zwrotu kilku płatności temu samemu klientowi w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego lub wobec innego zachowania mającego na celu obejście celu tej polityki.

Za wyjątkiem wypadków opisanych powyżej, wszystkie zakupy dokonane w związku z Usługą są niezwrotne, chociaż rozważymy możliwości wyjątków od tej polityki zależnie od okoliczności w każdym konkretnym przypadku, jak określono według naszego własnego uznania.

Konta

Gdy tworzysz u nas konto, gwarantujesz, że masz ukończone 18 lat, i że informacje, które nam dostarczasz, są dokładne, pełne i aktualne w każdym momencie, a także że masz wszystkie zgodne z prawem zezwolenia i uprawnienia do przekazania nam tych informacji w imieniu właściwego podmiotu fizycznego lub prawnego. Nieprecyzyjne, niepełne lub przestarzałe informacje mogą spowodować natychmiastowe zakończenie działania Twojego konta w Usłudze.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego konta i hasła, w tym między innymi ograniczenie dostępu do swojego komputera i/lub konta. Zgadzasz się na ponoszenie odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub działania, które mają miejsce na Twoim koncie i/lub haśle, niezależnie od tego, czy Twoje hasło jest używane w naszej Usłudze czy w usłudze stron trzecich. Powinieneś natychmiast nas poinformować, jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu Twojego konta.

Własność intelektualna

Usługa i jej zawartość, funkcje oraz cechy są i pozostaną wyłączną własnością stableproxy.pl. Znaki i styl firmowy nie mogą być używane w powiązaniu z żadnymi produktami lub usługami bez uprzedniej pisemnej zgody stableproxy.pl.

Wszelkie pytania, komentarze, propozycje, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Strony lub Usług ("Opinie"), dostarczone przez Ciebie dla stableproxy.pl, nie są poufne i stają się naszą wyłączną własnością. Będziemy posiadać wyłączne prawa, w tym wszystkie prawa do własności intelektualnej, i będziemy mieli prawo do nieograniczonego używania i dystrybucji Opinii dla dowolnych celów prawnych, komercyjnych lub innych, bez konieczności uzyskiwania Twojej zgody lub rekompensaty. Ty zrzekasz się wszystkich moralnych praw do wszelkich takich Opinii i gwarantujesz, że każda taka Opinia jest oryginalna dla Ciebie lub że masz prawo do jej przekazania. Zgadzasz się, że nie będziemy podlegali żadnym środkom ochrony prawnej w razie przewidywanego lub faktycznego naruszenia lub nielegalnego przywłaszczenia jakichkolwiek praw majątkowych do Twojej Opinii.

Polityka prywatności

Korzystanie przez Ciebie z Usługi jest regulowane przez Politykę prywatności stableproxy.pl (polityka prywatności), która jest dołączana za pomocą odnośnika i jest częścią tych Warunków. Mimo że regularnie tworzymy kopie zapasowe danych, Ty jesteś jedynym odpowiedzialnym za wszystkie dane, które przekazujesz lub które dotyczą jakichkolwiek działań, które podejmujesz przy użyciu Usługi. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek takich danych, i tym samym zrzekasz się wszelkich praw do wniesienia przeciwko nam roszczenia wynikającego z jakiejkolwiek takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

Odnośniki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać odnośniki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez stableproxy.pl.

stableproxy.pl nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści, polityki prywatności lub działania jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich lub usług. Nie gwarantujemy ofert żadnej z tych osób prawnych/fizycznych lub ich stron internetowych.

Uznajesz i zgadzasz się, że stableproxy.pl nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane lub prawdopodobnie spowodowane użyciem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych osób trzecich lub usług.

Zalecamy Ci zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich lub usług, które odwiedzasz.

Zabronione zachowania

Udział w jakiejkolwiek "Zabronionej działalności" podczas korzystania z jakiegokolwiek elementu Usługi, w tym z każdego serwera proxy stableproxy.pl, może prowadzić do zawieszenia działania Twojego konta. Zabronione działania obejmują następujące:

 • Dostęp do komputera lub strony internetowej bez autoryzacji lub z nadmierną autoryzacją.
 • Skanowanie portów lub podatności i wybieranie haseł.
 • Rozpowszechnianie jakiegokolwiek rodzaju szkodliwego, reklamowego lub szpiegowskiego oprogramowania.
 • Naruszenie obowiązującego prawa w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi.
 • Tworzenie konta do korzystania z Usługi po zakończeniu działalności stableproxy.pl lub podczas zawieszenia innego Twojego konta (w tym z wykorzystaniem powiązanego podmiotu lub organizacji w celu obejścia naszego wcześniejszego zawieszenia lub zakończenia działania Twojego konta).
 • Każde inne działania, które są skierowane lub prowadzą do zakłócania działania naszej Usługi lub korzystania z Usługi w jakichkolwiek nieodpowiednich celach.
 • Powyższa lista nie jest wyczerpująca, a stableproxy.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia działania Twojego konta za każdą nieprawidłowe wykorzystanie naszej Usługi (spam, wybieranie haseł, masowa rejestracja, parsowanie instytucji finansowych lub rządowych) lub inne nieprawidłowe działanie z Twojej strony w związku z niniejszymi Warunkami.
 • Zabronione są wszelkie działania mające na celu spamowanie, wysyłanie nadmiernej liczby zapytań lub próby obciążania naszych serwerów lub infrastruktury za pomocą działań takich jak ataki DDoS lub inne podobne metody.
 • Jeśli zauważymy, że Twoje konto generuje nadmierną liczbę zapytań do naszych serwerów, zastrzegamy sobie prawo do zamrożenia Twojego dostępu do naszych usług do momentu rozwiązania tego problemu.
 • Po zawieszeniu dostępu przeprowadzimy wewnętrzne śledztwo w celu ustalenia okoliczności i celów nadmiernych zapytań lub spamu. Po ustaleniu faktów możemy odblokować Twój dostęp lub zakazać dalszego korzystania z naszych usług, w zależności od powagi naruszenia.
 • W przypadku zamierzonego lub systematycznego naruszenia tych postanowień możemy podjąć decyzję o trwałym wyłączeniu Twojego konta i/lub podjęciu innych środków prawnych zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Naszym celem jest zapewnienie naszym użytkownikom stabilnego i bezpiecznego doświadczenia z korzystania z naszych usług, a wszelkie naruszenie tych postanowień może prowadzić do natychmiastowego zaprzestania dostarczania dostępu do naszych usług i zgłoszenia sprawy do odpowiednich organów.

Zawieszenie / zakończenie działania kont

Możemy zakończyć lub zawiesić działanie Twojego konta i zablokować dostęp do Usługi natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, według naszego uznania, z dowolnego powodu i bez ograniczeń, włączając, ale nie ograniczając się do, naruszenia tych Warunków.

Bez ograniczenia powyższego, stableproxy.pl może zawiesić lub zakończyć działanie Twojego konta z dowolnego z następujących powodów:

 • Korzystanie z jakiejkolwiek oszukańczej lub nieprecyzyjnej metody płatności w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi lub płaceniem za nią.
 • Udział w jakiejkolwiek z Zabronionych czynności, opisanych powyżej.

Jeżeli stableproxy.pl zawiesza działanie Twojego konta, możesz poinformować nas o wszelkich okolicznościach, które Twoim zdaniem mają związek z zawieszeniem, kontaktując się z nami pod adresem [email protected] . Wszystkie decyzje dotyczące zawieszenia lub zakończenia działania jakiegokolwiek konta będą podejmowane przez stableproxy.pl według naszego uznania.

Zawieszone lub zamknięte konta zazwyczaj nie podlegają zwrotowi, chociaż stableproxy.pl może udzielić wyjątków od tej polityki w indywidualnych przypadkach, jeżeli uzna to za uzasadnione.

Jeżeli konto jest zawieszone, a później przywrócone przez stableproxy.pl, okres subskrypcji zostanie przedłużony o czas zawieszenia.

Jeżeli chcesz zakończyć działanie swojego konta, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze swej natury powinny pozostać w mocy po zakończeniu, pozostają w mocy po zakończeniu, wliczając w to, między innymi, postanowienia dotyczące własności praw, zrzeczenia się gwarancji, rekompensaty i ograniczenia odpowiedzialności.

Odszkodowanie

Zobowiązujesz się bronić, odszkodować za szkody i chronić oprogramowanie stableproxy.pl, Firmę, a także ich pracowników, i dyrektorów przed jakimikolwiek roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, zobowiązaniami, kosztami czy długami, a także kosztami (z uwzględnieniem honorariów adwokackich, ale nie ograniczając się do nich), które wynikają w rezultacie: a) korzystania z usługi przez Ciebie i dostępu do niej przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę, która korzysta z Twojego konta i hasła, lub b) naruszenia tych Warunków.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH stableproxy. com, JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY, PARTNERZY, AGENTZY, DOSTAWCY LUB PODMIOTY POWIĄZANE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK, PRZYPADKOWE, CZY TEŻ, NALEŻY ZWRÓCIĆ SZKOD, WŁĄCZAJĄC BEZ OGRANICZEŃ ZYSKI,  LUB INNE NIEMATERIALNE STRATY, SPRAWIONE (I) TWOIM DOSTĘPEM DO KORZYSTANIE CZY NIEMOŻLIWOŚCIĄ DOSTĘPU  DO KORZYSTANIA Z USŁUGI; (II) KAŻDYM ZACHOWANIEM LUB TREŚCIĄ TRZECICH STRON W USŁUDZE; (III) KAŻDĄ TREŚCIĄ, UZYSKANĄ Z USŁUGI; I (IV) NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM, KORZYSTANIEM LUB ZMIANĄ TWOICH TRANSMISJI LUB TREŚCI, NA PODSTAWIE GWARANCJI, UMOWY, (WŁĄCZAJĄC NIEOSTROŻNOŚĆ, LUB NIEPRZYDATNOŚĆ, ) LUB KAŻDYM INNYM TEORIOM PRAWNYM.

Zrzeczenie się gwarancji

KORZYSTASZ Z USŁUGI NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. USŁUGA JEST UDOSTĘPNIANA NA ZASADACH "JAK SĄ" I "JAK DOSTĘPNE". USŁUGA JEST UDOSTĘPNIANA BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI ITD.

OPROGRAMOWANIE stableproxy. com, NIE GWARANTUJE, ŻE A) USŁUGA BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZPRZERWOWO, BEZPIECZNIE LUB DOSTĘPNA W KAŻDYM MOMENCIE CZASU LUB LOKALIZACJI UŻYCIA; B) KAŻDE USTERKI BĘDĄ NAPRAWIONE; C) USŁUGA BĘDZIE BEZ WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW; D) WYNIKI KORZYSTANIA Z USŁUGI BĘDĄ SPEŁNIAC Twoje WYMAGANIA.

Wyjątki

W niektórych jurysdykcjach nie dopuszcza się wykluczenia pewnych gwarancji lub wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za pośrednie lub przypadkowe szkody, więc wyżej wymienione ograniczenia mogą nie dotyczyć Ciebie.

Prawo stosowane

Nasza niezdolność do zapewnienia przestrzegania jakichkolwiek praw lub postanowień tych Warunków nie będzie uważana za zrzeczenie się tych praw. Jeśli jakiekolwiek postanowienie tych Warunków będzie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia tych Warunków pozostaną w mocy. Te Warunki stanowią pełne porozumienie między nami odnośnie naszej Usługi i zastępują jakiekolwiek wcześniejsze umowy, które mogły obowiązywać między nami odnośnie Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zastąpienia tych Warunków w dowolnym czasie według własnego uznania. Jeżeli zmiana jest istotna, wyślemy powiadomienie co najmniej na 7 dni przed wejściem w życie jakichkolwiek nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę będzie określone na nasze własne uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, zgadzasz się przestrzegać zrewidowanych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie masz już prawa korzystania z Usługi.